Menu

Základní škola Jana Vodňanského, Praha 7

Soutěžní návrh ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ehl & Koumar Architekti.

Dětem v Praze 7 navrhujeme školu hravou a imaginativní, pevnou do ulice a otevřenou do parku. S bohatými pobytovými prostory na zvýšeném školním dvoře, terasách a střeše. Nástup do školy by měl vést z nové důstojné piazzetty. Na humor a imaginaci písní Jana Vodňanského
navazují plastiky zvířat doprovázející děti do školy. Bohatě dimenzované a členité společné prostory jsou provázány se školním dvorem a navzájem propojeny otevřeným atriem. Velkorysou jídelnu/aulu umísťujeme na stejné úrovni jako tělocvičny s možností společného využití pro veřejnost a otevření do parku a zeleně.

Urbanistické řešení

Hmota nové školy je na pozemku osazena tak, aby vytvářela pevnou uliční frontu do Jankovcovy ulice. Směrem do ulice Přádelní před sebou ponechává dostatečně velkou dlážděnou piazzetu, ze které je veden
hlavní vstup do školy. Do parku se škola velkoryse otevírá v podobě vyvýšeného školního dvora a několika úrovní teras s venkovními učebnami, hracími plochami a zahrádkami. Na střechu umisťujeme velké hřiště, jehož subtilní silueta oživuje nároží a jasně identifikuje objekt školy mezi okolní výškově nesourodou zástavbou. Na piazzetu před školou navazuje zelené prostranství s parkovou úpravou a menším hřištěm.

Provozní řešení

Hlavní vstup je veden z piazzety v Přádelní ulici do velkorysé vstupní haly a z ní dále do vyšších pater, kde jsou od úrovně zvýšeného školního dvora situovány jednotlivé provozy I. a II. stupně ve třech podlažích doplněné vedením školy. Ze vstupní haly je dále směrem dolů přes „amfiteátr“ veden nástup do jídelny/auly vysoké dvě patra. Na boku vstupní haly je pak místěn provoz přípravných tříd/družin orientovaný do klidné piazzety. Z druhého nároží do Jankovcovy ulice je nástup veřejnosti k tělocvičnám umístěným v nižší úrovni a velkému hřišti na střeše. Stejnou cestou je samostatný přístup do bytu školníka s možností otevření do parku a zeleně. Přístup veřejnosti do auly/jídelny je možný kontrolovaně přes hlavní vstup a recepci, případně přes vnější schodiště v krytém loubí směrem do parku. Zásobování školy je zajištěno ze severovýchodního rohu piazzety pomocí dvou nákladních výtahů. Minimální počet stání pro zaměstnance školy bude umístěn kolmo k ulici Přádelní mezi stromy v zeleni u menšího hřiště.

Architektonické řešení

Hlavním tématem školy je zvýšený školní dvůr, do kterého se otevírají bohatě dimenzované a členité společné prostory. Jeho zvýšená úroveň poskytuje bezpečný a přehledný prostor pro pohyb dětí, jejich hry i výuku na čerstvém vzduchu. Na úrovni školního dvora je patro s kmenovými třídami I. stupně. Vyšší patra slouží kmenovým třídám II. stupně a odborným učebnám, prostory jsou navzájem propojeny otevřeným atriem s volnými schodišti.

Fasáda školy je do ulice pevná a těžká a je obložená světlými cihlami. Směrem do školního dvora a do parku se fasáda uvolňuje a je bohatě prosklená. Jednotlivé úrovně dvoru jsou propojeny barevně zdůrazněnými schodišťovými rameny.

Na humor a imaginaci písní Jana Vodňanského navazují plastiky zvířat doprovázející děti do školy. Spolupráce s výtvarníkem by měla přinést do návrhu další vrstvu a obohatit společné a veřejné prostory školy o hravost a umění – škola by měla tyto přirozené vlastnosti dětí v duchu Jana Vodňanského podporovat a rozvíjet.

Konstrukční řešení

Základní nosný železobetonový skelet o modulu 9 × 8,25 m umožňuje velkou variabilitu využití a případné úpravy ve využití nebo otevření jednotlivých místností podle potřeb školy. V místech tělocvičen je základní
rozpon zvětšen na 18 m. Směrem do ulice a piazzetty má dům pevné a těžké fasády obložené světlými cihlami, směrem do školního dvora a parku jsou fasády bohatě proskleny.

Popis technologického řešení

Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda tepelných čerpadel ve variantě vzduch-voda, kdy je nutné tepelné čerpadlo vhodně umístit na střechu objektu, nebo ve variantě zemních vrtů umístěných pod objektem budovy.
Výběr systému bude řešen v dalších stupních projektu. Koncovými prvky vytápění a chlazení bude v maximální míře tepelná aktivace ŽB desky, případně plošné topně chladící podhledy s akustickým útlumem – těmito způsobem je možné i chladit a nejsou nutné klasické radiátory. Použití těchto koncových prvků je výhodné také proto, že využívají nízkou teplotu topné vody a vyšší teplotu vody chladící v souladu s použitým zdrojem – tepelnými čerpadly. Při použití zemních vrtů je možné také použití tzv. „volného“ chlazení, kdy je chladná voda z vrtů použita pro chlazení bez nutnosti použití tepelného čerpadla a zároveň dochází k regeneraci vrtného pole před další topnou sezónou. Větrání budovy bude řešeno jednak přirozeným způsobem, kdy navrhujeme otevírání okenních ploch ve třídách, a to nejlépe za použití elektrických pohonů. Tyto okenní plochy mohou být použity i pro noční předchlazení prostor, kdy bude vzduch veden okny přes chodby do otevíravých světlíků atria. Třídy budou mít také možnost mechanického větrání, a to jednoduchým způsobem přívodními a odvodními ventilátory, které budou nasávat a vyfukovat vzduch do chodeb a atria. Ty pak budou větrány rekuperačními jednotkami bez nutnosti potrubních rozvodů. Toto větrání bude spouštěno na základě senzorů CO2 umístěných jak v chodbách, tak v jednotlivých třídách.
Prostory kuchyně, jídelny a vnitřních prostor, které není možné větrat přirozeně, budou větrány mechanicky VZT jednotkami s rekuperací. Jižní a západní fasády budou vybaveny venkovním stíněním. Návrh dále počítá s použitím FV panelů na střeše objektu, v části se zelenými střechami – zahrádkami a s využitím dešťové vody pro zálivku zeleně a pro splachování na školních toaletách.